Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Bài viết này liệt kê tất cả các bài viết tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus trong môi trường doanh nghiệp. Để xem tất cả các bài viết về triển khai Office 365 ProPlus, hãy xem hướng dẫn triển khai cho Office 365 ProPlus.

1. Tổng quan về công cụ triển khai Office 365 ProPlus

Công cụ triển khai Office (ODT) là một công cụ dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để tải xuống và triển khai Office 365 ProPlus cho các máy khách của mình. ODT cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cài đặt Office: bạn có thể xác định các sản phẩm và ngôn ngữ nào được cài đặt, cách các sản phẩm đó được cập nhật và có hiển thị trải nghiệm cài đặt cho người dùng của bạn hay không.

1.1 Tải xuống công cụ triển khai Office 365 ProPlus

Tải xuống công cụ triển khai Office từ trung tâm tải xuống của Microsoft.

Sau khi tải xuống tệp, hãy chạy tệp thực thi tự giải nén, chứa công cụ triển khai Office Deployment (setup.exe) và tệp cấu hình mẫu (tệp cấu hình). Trước khi sử dụng ODT để tải xuống hoặc cài đặt Office, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất.

1.2 Bắt đầu với công cụ triển khai Office 365 ProPlus

ODT bao gồm hai tệp: setup.exe và configure.xml. Để làm việc với công cụ, bạn chỉnh sửa tệp cấu hình để xác định tùy chọn nào bạn muốn và sau đó chạy setup.exe từ dòng lệnh. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa tệp cấu hình để tải xuống phiên bản Office 64 bit tiếng Anh hoặc bạn có thể chỉnh sửa tệp để cài đặt phiên bản Office 64 bit tiếng Anh với EULA tự động được chấp nhận và không có nhà phát hành.

Khi chạy ODT, bạn cung cấp vị trí của tệp cấu hình và xác định chế độ nào ODT sẽ chạy trong:

 • Để tải xuống các sản phẩm và ngôn ngữ Office 365 ProPlus, hãy sử dụng chế độ tải xuống. Ví dụ: setup.exe / download downloadconfig.xml. Lưu ý rằng khi bạn tải xuống Office vào một thư mục đã chứa phiên bản Office đó, ODT sẽ bảo tồn băng thông mạng của bạn bằng cách chỉ tải xuống các tệp bị thiếu. Ví dụ: nếu bạn sử dụng ODT để tải xuống Office bằng tiếng Anh và tiếng Đức vào thư mục đã chứa Office bằng tiếng Anh, chỉ gói ngôn ngữ tiếng Đức sẽ được tải xuống.
 • Để cài đặt các sản phẩm và ngôn ngữ Office 365 ProPlus đã tải xuống trên máy khách, hãy sử dụng chế độ cấu hình. Bạn cũng sử dụng chế độ cấu hình để xóa và cập nhật các sản phẩm và ngôn ngữ Office. Ví dụ: setup.exe / configure installconfig.xml
 • Để áp dụng cài đặt ứng dụng mới cho các máy khách đã cài đặt Office 365 ProPlus, hãy sử dụng chế độ tùy chỉnh. Chế độ này sẽ chỉ áp dụng các cài đặt ứng dụng, mà không thay đổi bất kỳ cài đặt triển khai nào khác. Ví dụ: setup.exe / tùy chỉnh appsinstallconfig.xml
 • Để tạo gói App-V từ các sản phẩm và ngôn ngữ Office 365 ProPlus đã tải xuống, hãy sử dụng chế độ đóng gói. Ví dụ: setup.exe / packager packageconfig.xml

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ trợ giúp để đọc trợ giúp dòng lệnh cho công cụ.

1.3 Tải xuống tệp cài đặt cho Office 365 ProPlus

Thực hiện theo các bước sau để tải xuống tệp cài đặt cho Office 365 ProPlus từ mạng phân phối nội dung Office (CDN).

Bước 1: Tạo tập tin cấu hình

Khi tạo tệp cấu hình, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với một tệp ví dụ và cập nhật nó với các tùy chọn phù hợp với môi trường của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sao chép và dán ví dụ bên dưới vào tệp văn bản, lưu nó với tên bạn chọn và sau đó chỉnh sửa các thành phần và thuộc tính XML để xác định các tùy chọn bạn muốn.

Trong ví dụ này, tệp cấu hình tải xuống các tệp cài đặt cho phiên bản tiếng Anh 32 bit của Office 365 ProPlus và Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365) vào \ server \ share trên mạng của bạn:

<Configuration>

<Add SourcePath=”\\server\share” OfficeClientEdition=”32″>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”en-us” />

</Product>

<Product ID=”VisioProRetail” >

<Language ID=”en-us” />

</Product>

</Add>

</Configuration>

Bước 2: Chạy ODT thực thi trong chế độ tải xuống

Từ dấu nhắc lệnh, hãy chạy ODT thực thi trong chế độ tải xuống và với tham chiếu đến tệp cấu hình bạn vừa lưu. Trong ví dụ này, tệp cấu hình được đặt tên là downloadconfig.xml:

setup.exe /download downloadconfig.xml

Bước 3: Xác thực rằng các tệp đã được tải xuống

Sau khi chạy lệnh, đi đến vị trí tải xuống mà bạn đã xác định trong tệp cấu hình và tìm thư mục Office có các tệp thích hợp trong đó. Nếu bạn gặp sự cố, hãy đảm bảo bạn có phiên bản ODT mới nhất. Bạn cũng có thể khắc phục sự cố bằng cách xem lại tệp nhật ký trong thư mục% temp%.

1.4 Tải xuống tệp cài đặt cho Office 365 ProPlus từ nguồn cục bộ

Bạn có thể sử dụng công cụ triển khai Office để tải xuống các tệp cài đặt cho Office 365 ProPlus từ một nguồn cục bộ trên mạng của bạn thay vì từ Mạng phân phối nội dung Office (CDN). Bằng cách đó, bạn có thể lưu trữ một bản sao trung tâm của nhiều ngôn ngữ và sản phẩm cho Office và chỉ phân phối các ngôn ngữ và sản phẩm mà bạn cần đến các vị trí khác trên mạng của mình.

Để tải xuống từ nguồn cục bộ, hãy làm theo các bước để tải xuống Office bằng ODT, nhưng bao gồm trong tệp cấu hình của bạn đường dẫn tải xuống, xác định nơi tải xuống các tệp cài đặt. Ví dụ: tệp cấu hình này tải xuống phiên bản tiếng Anh của Office 365 ProPlus 32 bit từ \ servera \ share (DownloadPath) đến \ serverb \ share (SourcePath):

<Configuration>

<Add SourcePath=”\\serverb\share” OfficeClientEdition=”32″ Version=”16.0.6741.2056″ DownloadPath=”\\servera\share”>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”en-us” />

</Product>

</Add>

</Configuration>

Lưu ý rằng bạn phải chỉ định Phiên bản khi sử dụng DownloadPath.

1.5 Cài đặt Office 365 ProPlus

Sau khi bạn tải xuống tệp cài đặt Office 365 ProPlus, hãy làm theo các bước sau để cài đặt Office trên máy khách.

Bước 1: Tạo tập tin cấu hình

Khi tạo tệp cấu hình, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với một tệp ví dụ và cập nhật nó với các tùy chọn phù hợp với môi trường của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sao chép và dán ví dụ bên dưới vào tệp văn bản, lưu nó với tên bạn chọn và sau đó chỉnh sửa các thành phần và thuộc tính XML để xác định các tùy chọn bạn muốn.

Trong ví dụ này, tệp cấu hình cài đặt phiên bản tiếng Anh của Office 365 ProPlus 32 bit mà không có nhà phát hành:

<Configuration>

<Add SourcePath=”\\Server\share” OfficeClientEdition=”32″>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”en-us” />

<ExcludeApp ID=”Publisher” />

</Product>

</Add>

<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />

</Configuration>

Vị trí của tệp cài đặt Office là \ server \ share. Mức hiển thị được đặt thành Không có nghĩa là người dùng sẽ không thấy bất kỳ giao diện người dùng nào trong quá trình cài đặt và AcceptEULA được đặt thành TRUE, có nghĩa là người dùng của bạn sẽ không phải nhấp để chấp nhận EULA trong khi cài đặt.

Bước 2: Chạy ODT thực thi trong chế độ cấu hình

Từ dấu nhắc lệnh, chạy tệp thực thi ODT trong chế độ cấu hình với tham chiếu đến tệp cấu hình bạn vừa lưu. Trong ví dụ sau, tệp cấu hình có tên là installconfig.xml:

setup.exe /configure installconfig.xml

Bạn phải chạy tệp thực thi từ máy khách mà bạn muốn cài đặt Office và bạn phải có quyền quản trị viên cục bộ trên máy tính đó.

Bước 3: Xác minh cài đặt thành công

Sau khi chạy lệnh, bạn sẽ thấy bắt đầu cài đặt Office (trừ khi bạn đặt mức hiển thị thành không). Sau khi cài đặt hoàn tất, dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị “Sản phẩm được định cấu hình thành công.” Nếu bạn gặp sự cố, hãy đảm bảo bạn có phiên bản ODT mới nhất. Bạn cũng có thể khắc phục sự cố bằng cách xem lại tệp nhật ký trong thư mục% temp% và% Windir% \ temp.

1.6 Cập nhật Office 365 ProPlus

Có hai cách để làm điều này:

 • Sử dụng ODT để cài đặt lại Office 365 ProPlus, bản này sẽ cập nhật Office lên phiên bản mới nhất. Chỉ các tệp đã thay đổi trong phiên bản mới sẽ được cập nhật.
 • Sử dụng ODT để tải xuống các tệp cài đặt Office và sau đó trỏ máy tính khách của bạn đến vị trí đó để nhận các bản cập nhật của chúng. (Theo mặc định, khách hàng được cập nhật trực tiếp từ Mạng phân phối nội dung Office (CDN).)

Để thay đổi nơi máy tính khách của bạn nhận được bản cập nhật của chúng, hãy chạy ODT trong chế độ cấu hình và chỉ định đường dẫn cập nhật trong tệp cấu hình. Ví dụ: để Office 365 ProPlus tự động nhận các bản cập nhật từ chia sẻ mạng có tên là \ server \ Updates, hãy bao gồm dòng sau trong tệp cấu hình của bạn:

<Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”\\server\updates” />

1.7  Loại trừ hoặc xóa sản phẩm Office 365 ProPlus khỏi máy khách

Để làm như vậy, hãy làm theo các bước để cài đặt Office với ODT, nhưng bao gồm phần tử ExcludeApp trong tệp cấu hình của bạn. Ví dụ: tệp cấu hình này cài đặt tất cả các sản phẩm Office 365 ProPlus ngoại trừ nhà phát hành:

<Add SourcePath=”\\Server\share” Version=”15.1.2.3″ OfficeClientEdition=”32″>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”en-us” />

<ExcludeApp ID=”Publisher” />

</Product>

</Add>

Nếu bạn đã cài đặt Office 365 ProPlus, bạn cũng có thể sử dụng phần tử ExcludeApp để xóa sản phẩm mà bạn đã cài đặt trước đó. Ví dụ: tệp cấu hình ở trên sẽ xóa Publisher khỏi cài đặt Office trước đó.

Bạn cũng có thể xóa toàn bộ phiên bản ngôn ngữ của Office 365 ProPlus. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước để loại trừ các sản phẩm để cài đặt Office bằng ODT, nhưng thay thế tệp cấu hình bằng tệp sử dụng phần tử Remove. Ví dụ: tệp cấu hình này sẽ loại bỏ phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Office 365 ProPlus:

<Configuration>

<Remove>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”es-es” />

</Product>

</Remove>

</Configuration>

1.8 Loại trừ OneDrive khi cài đặt Office 365 ProPlus hoặc các ứng dụng khác

OneDrive được cài đặt tự động khi bạn cài đặt Office 365 ProPlus, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio và Skype. Nếu bạn không muốn OneDrive được cài đặt với các ứng dụng đó, hãy sử dụng phần tử ExcludeApp để xóa nó, như trong ví dụ.

<Add SourcePath=”\\Server\share” Version=”15.1.2.3″ OfficeClientEdition=”32″>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”en-us” />

<ExcludeApp ID=”OneDrive” />

</Product>

</Add>

1.9 Áp dụng cài đặt ứng dụng cho Office 365 ProPlus

Là một phần trong quá trình triển khai của bạn, bạn có thể xác định cài đặt ứng dụng cho Office 365 ProPlus, bao gồm thông báo VBA Macro, vị trí tệp mặc định và định dạng tệp mặc định. Để làm như vậy, bạn triển khai Office bằng các bước tiêu chuẩn trong Cài đặt Office 365 ProPlus, nhưng bạn bao gồm các cài đặt ứng dụng như một phần của tệp cấu hình của bạn.

Để tạo tệp cấu hình, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ tùy chỉnh Office cho Click-to-Run, một ứng dụng web có giao diện người dùng đầy đủ.

 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy mở Công cụ tùy chỉnh Office cho Nhấp để chạy và làm theo các bước để tạo tệp cấu hình, bao gồm xác định cài đặt ứng dụng cùng với cài đặt triển khai tiêu chuẩn.
 2. Xuất tệp.
 3. Làm theo các bước trong Cài đặt Office 365 ProPlus để triển khai Office với tệp cấu hình mới được tạo.

Trong ví dụ này, tệp cấu hình sẽ cài đặt phiên bản Office 365 ProPlus 32 bit bằng tiếng Anh và hiển thị Thanh tin cậy cho tất cả các macro VBA trong Excel.

<Configuration>

<Add OfficeClientEdition=”32″ Channel=”Broad”>

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us” />

</Product>

</Add>

<AppSettings>

<User Key=”software\microsoft\office\16.0\excel\security”

Name=”vbawarnings”

Value=”3″

Type=”REG_DWORD”

App=”excel16″

Id=”L_VBAWarningsPolicy” />

</AppSettings>

</Configuration>

Tệp này được tạo bằng Công cụ tùy chỉnh Office cho Nhấp để chạy. Để biết thêm chi tiết về cài đặt ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên duyệt các tùy chọn trong chính công cụ.

Lưu ý: Khi Office được cài đặt, cài đặt ứng dụng được xác định trong tệp cấu hình sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng hiện tại của thiết bị và mọi người dùng mới được thêm vào thiết bị trong tương lai.

1.10 Áp dụng cài đặt ứng dụng cho bản cài đặt Office 365 ProPlus hiện có

Bạn có thể áp dụng cài đặt ứng dụng mới cho các máy khách đã cài đặt Office 365 ProPlus mà không thay đổi bất kỳ cài đặt triển khai nào khác. Để làm điều này, hãy tạo một tệp cấu hình có chứa các cài đặt ứng dụng và sau đó chạy ODT trong chế độ tùy chỉnh. Chế độ tùy chỉnh bỏ qua tất cả các cài đặt khác trong tệp cấu hình ngoại trừ cài đặt ứng dụng.

 1. Sử dụng các bước trong xác định tùy chọn ứng dụng để tạo tệp cấu hình.
 2. Từ dấu nhắc lệnh, chạy tệp thực thi ODT trong chế độ tùy chỉnh với tham chiếu đến tệp cấu hình bạn vừa tạo. Trong ví dụ sau, tệp cấu hình có tên là installappsinstall.xml:

setup.exe /customize installappsettings.xml

Bạn phải chạy tệp thực thi từ máy khách mà bạn muốn áp dụng cài đặt ứng dụng và bạn phải có quyền quản trị viên cục bộ trên máy tính đó. Lưu ý rằng khi sử dụng chế độ tùy chỉnh, cài đặt ứng dụng được xác định trong tệp cấu hình sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng hiện tại của thiết bị và bất kỳ người dùng mới nào được thêm vào thiết bị trong tương lai. Nếu bạn áp dụng cài đặt ứng dụng khi ứng dụng Office đang chạy, cài đặt sẽ được áp dụng khi Office được khởi động lại lần sau.

1.11 Tạo gói App-V cho Office 365 ProPlus

Để làm điều này, cập nhật tệp cấu hình và sau đó chạy ODT ở chế độ đóng gói. Bạn phải tạo các gói App-V trên máy tính có cài đặt sạch hệ điều hành.

Bước 1: Tạo tập tin cấu hình

Khi tạo tệp cấu hình, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với một tệp ví dụ và cập nhật nó với các tùy chọn phù hợp với môi trường của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sao chép và dán ví dụ bên dưới vào tệp văn bản, lưu nó với tên bạn chọn và sau đó chỉnh sửa các thành phần và thuộc tính XML để xác định các tùy chọn bạn muốn.

Trong ví dụ này, tệp cấu hình tạo gói App-V từ phiên bản tiếng Anh 32 bit của Office 365 ProPlus mà không có Nhà xuất bản:

<Configuration>

<Add SourcePath=”\\Server\share” OfficeClientEdition=”32″>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”en-us” />

<ExcludeApp ID=”Publisher” />

</Product>

</Add>

</Configuration>

Bước 2: Chạy ODT thực thi trong chế độ đóng gói

Từ dấu nhắc lệnh, hãy chạy ODT thực thi trong chế độ đóng gói với tham chiếu đến tệp cấu hình bạn vừa lưu và đến vị trí bạn muốn lưu gói App-V. Trong ví dụ sau, tệp cấu hình có tên packageconfig.xml và gói App-V sẽ được lưu vào \ server \ share \ appv \:

setup.exe /packager packageconfig.xml \\server\share\appv\

Bước 3: Xác minh rằng gói đã được tạo

Sau khi chạy lệnh, vị trí gói sẽ có thư mục Gói App-V và thư mục WorkDir. Bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách xem lại tệp nhật ký trong thư mục% temp%.

2. Tùy chọn cấu hình cho công cụ triển khai Office

2.1  Ví dụ về tệp cấu hình tiêu chuẩn

ODT bao gồm hai tệp: setup.exe và configure.xml. Để làm việc với công cụ, bạn chỉnh sửa tệp cấu hình để xác định tùy chọn nào bạn muốn và sau đó chạy setup.exe từ dòng lệnh. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa tệp cấu hình để tải xuống phiên bản Office tiếng Anh 32 bit hoặc bạn có thể chỉnh sửa tệp để cài đặt phiên bản Office tiếng Anh 32 bit với EULA tự động được chấp nhận và không có nhà phát hành.

Khi tạo tệp cấu hình, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với một tệp ví dụ và cập nhật nó với các tùy chọn phù hợp với môi trường của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sao chép và dán ví dụ bên dưới vào tệp văn bản và lưu nó với tên bạn chọn. Sử dụng tệp để sửa đổi các thành phần và thuộc tính XML và sử dụng phần còn lại của bài viết này để tìm hiểu thêm chi tiết về từng thành phần và thuộc tính.

<Configuration>

<Add SourcePath=”\\Server\Share”

OfficeClientEdition=”32″

Channel=”Broad” >

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

</Product>

<Product ID=”VisioProRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

</Product>

</Add>

<Updates Enabled=”TRUE”

UpdatePath=”\\Server\Share” />

<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />

<Logging Level=”Standard” Path=”%temp%” />

</Configuration>

Value Description
Add SourcePath=”\\Server\Share” Office will be downloaded to “\\server\share” on your network and deployed using installation files at that location.
Add OfficeClientEdition=”32″ Downloads and installs the 32-bit edition of Office
Add Channel=”Broad” Office will be installed using the Semi-Annual Channel.
Product ID=”O365ProPlusRetail” Downloads and installs Office 365 ProPlus.
Language ID=”en-us”
Language ID=”ja-jp”
Downloads and installs English and Japanese versions of Office.
Updates Enabled=”TRUE” Office will check for updates.
Updates UpdatePath=”\\Server\Share” Office checks for updates at “\server\share” on your network.
Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” When installing Office, no user interface is displayed.
Logging Level=”Standard” Path=”%temp%” Log files are stored in the %temp% folder.

2.2 Thêm phần tử

Xác định các sản phẩm và ngôn ngữ để tải xuống hoặc cài đặt

2.2.1 Ví dụ

<Add SourcePath=”\\Server\Share”

OfficeClientEdition=”32″

Channel=”Broad”

Version=”16.0.8201.2193″ >

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

</Product>

<Product ID=”VisioProRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

</Product>

</Add>

2.2.2 Thuộc tính SourcePath

Không bắt buộc. Xác định vị trí của các tệp cài đặt Office. Nếu ODT được chạy trong chế độ tải xuống, hãy xác định nơi lưu tệp. Nếu không được bao gồm, ODT sẽ tìm kiếm các tệp cài đặt trong cùng thư mục với công cụ và sau đó sử dụng mạng phân phối nội dung Office (CDN). Nếu không được bao gồm và ODT được chạy trong chế độ tải xuống, các tệp cài đặt Office sẽ được tải xuống cùng thư mục với công cụ.

Lưu ý rằng khi bạn tải xuống Office vào một thư mục đã chứa phiên bản Office đó, ODT sẽ bảo tồn băng thông mạng của bạn bằng cách chỉ tải xuống các tệp bị thiếu. Ví dụ: nếu bạn sử dụng ODT để tải xuống Office bằng tiếng Anh và tiếng Đức vào thư mục đã chứa Office bằng tiếng Anh, chỉ gói ngôn ngữ tiếng Đức sẽ được tải xuống.

Giá trị mẫu:

 • SourcePath = “\ máy chủ \ chia sẻ”
 • SourcePath = “c: \ tải trước \ office”

2.2.3 Phiên bản thuộc tính

Không bắt buộc. Mặc định là phiên bản mới nhất có sẵn của Office. Khi bạn sử dụng thuộc tính Phiên bản, chúng tôi cũng khuyên bạn nên bao gồm cả thuộc tính Kênh. Nếu bạn không bao gồm thuộc tính Kênh, kênh mặc định sẽ được sử dụng, có thể không khớp với phiên bản đã chỉ định.

Giá trị mẫu:

 • Phiên bản = “16.0.8201.2193”

2.2.4 Thuộc tính OfficeClientEdition

Cần thiết để tải về và cài đặt ban đầu. Xác định xem phiên bản Office 365 ProPlus 32 bit hay 64 bit được tải xuống hay cài đặt. Tùy chọn khi ODT được chạy trên các thiết bị có Office đã được triển khai. Nếu được chỉ định, OfficeClientEdition phải phù hợp với kiến trúc đã được cài đặt (32 bit hoặc 64 bit). Nếu không được xác định, ODT sẽ tự động khớp với kiến trúc đã được cài đặt.

Giá trị được phép:

 • OfficeClientEdition = “64”
 • OfficeClientEdition = “32”

2.2.5 Thuộc tính kênh

Không bắt buộc. Xác định kênh nào sẽ sử dụng để cài đặt Office. Mặc định là Broad cho Office 365 ProPlus và áp dụng cho Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365) và máy khách Project Online Desktop nếu được triển khai cùng với Office 365 ProPlus. Mặc định là Hàng tháng cho Visio Online Plan 2 và Project Online Desktop Client nếu được triển khai độc lập mà không có Office 365 ProPlus.

Giá trị được phép:

 • Kênh = “Hàng tháng”
 • Kênh = “Rộng”
 • Kênh = “Nhắm mục tiêu”

Sử dụng “Rộng” cho Kênh bán hàng năm và “Nhắm mục tiêu” cho Kênh bán hàng năm (Nhắm mục tiêu).

2.2.6 Thuộc tính DownloadPath

Không bắt buộc. Xác định nơi các tệp cài đặt được tải xuống từ. Được sử dụng phổ biến nhất để phân phối các ngôn ngữ và sản phẩm cụ thể cho Office từ một vị trí trung tâm trên mạng của bạn đến một vị trí khác. Để sử dụng cài đặt này, hãy chạy ODT trong chế độ tải xuống. Nếu không được bao gồm, các tệp được tải xuống từ Office CDN. Lưu ý rằng bạn phải chỉ định một phiên bản khi sử dụng DownloadPath, như trong ví dụ.

Giá trị mẫu:

 • Tải xuốngPath = “\\ servera \ share”

<Configuration>

<Add SourcePath=”\\serverb\share” OfficeClientEdition=”64″ Version=”16.0.6741.2056″ DownloadPath=”\\servera\share”>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”en-us” />

</Product>

</Add>

</Configuration>

2.2.7 Thuộc tính AllowCdnFallback

Không bắt buộc. Để sử dụng Office CDN làm nguồn dự phòng cho các gói ngôn ngữ, hãy bao gồm thuộc tính “AllowCdnFallback” trong tệp cấu hình, như trong ví dụ.

Khi cài đặt ngôn ngữ, ODT sẽ tìm các tệp nguồn đầu tiên ở vị trí được chỉ định trong thuộc tính SourcePath. Nếu gói ngôn ngữ không khả dụng tại vị trí đó và cài đặt AllowCdnFallback được đặt thành True, thì ODT sẽ sử dụng các tệp nguồn từ Office CDN.

Giá trị được phép:

 • AllowCdnFallback = “Đúng”
 • AllowCdnFallback = “Sai”

<Add SourcePath=”\\Server\Share”

OfficeClientEdition=”32″

Channel=”Broad”

AllowCdnFallback=”True”>

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

</Product>

</Add>

2.2.8 Thuộc tính MigrateArch

Không bắt buộc. Nếu được đặt thành TRUE, thì cài đặt Office 365 ProPlus hiện tại của bạn sẽ được thay đổi thành kiến trúc (đôi khi được gọi là bitness) được chỉ định trong thuộc tính OfficeClientEdition. Ví dụ: bạn có thể sử dụng điều này để thay đổi cài đặt Office 365 ProPlus 32 bit thành cài đặt 64 bit.

2.2.9 Thuộc tính OfficeMgmtCOM

Không bắt buộc. Để Trình quản lý cấu hình có thể quản lý các bản cập nhật máy khách Office 365, một đối tượng Office COM cần được bật trên máy tính có cài đặt Office. Nếu được đặt thành TRUE, đối tượng Office COM sẽ nhận các lệnh từ Trình quản lý cấu hình để tải xuống và cài đặt các bản cập nhật máy khách. Khi đối tượng COM COM của Office được bật, tùy chọn Cập nhật ngay trên trang Tài khoản cho Office 365 ProPlus sẽ tự động bị tắt cho các thiết bị khách.

Giá trị được phép:

 • OfficeMgmtCOM = “Đúng”
 • OfficeMgmtCOM = “Sai”

<Configuration>

<Add OfficeClientEdition=”64″ Channel=”Monthly” OfficeMgmtCOM=”True” >

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us” />

</Product>

</Add>

<Updates Enabled=”True”  />

</Configuration>

2.3 Yếu tố sản phẩm

Xác định những sản phẩm để tải về hoặc cài đặt. Nếu bạn xác định nhiều sản phẩm, các sản phẩm được cài đặt theo thứ tự trong tệp cấu hình. Sản phẩm đầu tiên xác định bối cảnh cho Microsoft Office First Run Experience.

2.3.1 Ví dụ

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

</Product>

<Product ID=”VisioProRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

</Product>

2.3.2 Thuộc tính ID

Cần thiết. Xác định ID của sản phẩm để tải xuống hoặc cài đặt.

Giá trị mẫu:

 • ID = “O365ProPlusRetail”
 • ID = “VisioProRetail”
 • ID = “ProjectProRetail”

2.4 Yếu tố ngôn ngữ

Xác định ngôn ngữ để tải xuống hoặc cài đặt. Nếu bạn xác định nhiều ngôn ngữ, ngôn ngữ đầu tiên trong tệp cấu hình sẽ xác định văn hóa Shell UI, bao gồm các phím tắt, menu ngữ cảnh nhấp chuột phải và chú giải công cụ. Nếu bạn quyết định rằng bạn muốn thay đổi ngôn ngữ Shell UI sau khi cài đặt ban đầu, bạn phải gỡ cài đặt và cài đặt lại Office.

Lưu ý rằng MatchOS và MatchInstalled không thể cài đặt ngôn ngữ hệ điều hành nếu Office không hỗ trợ ngôn ngữ đó hoặc nếu ODT không thể tìm thấy gói ngôn ngữ chính xác trong các tệp nguồn cục bộ. Để giúp giải quyết vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định ngôn ngữ sao lưu và vị trí nguồn dự phòng cho gói ngôn ngữ.

2.4.1 Ví dụ

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

</Product>

<Add SourcePath=”\\Server\Share”

OfficeClientEdition=”32″

Channel=”Broad”

AllowCdnFallback=”True”>

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”MatchInstalled” />

<Language ID=”MatchOS” Fallback=”en-us” />

</Product>

</Add>

2.4.2 Thuộc tính ID

Xác định ID của ngôn ngữ để tải xuống hoặc cài đặt. Cần thiết.

Giá trị mẫu

 • ID = “vi chúng tôi”
 • ID = “ja-jp”
 • ID = “MatchOS”
 • ID = “MatchPreinglyMSI”

2.4.3 Thuộc tính dự phòng

Khi sử dụng MatchOS, chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định ngôn ngữ dự phòng để cài đặt khi ngôn ngữ phù hợp không được Office hỗ trợ hoặc không thể tìm thấy trong các tệp nguồn cục bộ. Để làm như vậy, sử dụng thuộc tính “Dự phòng”. Để biết thêm chi tiết, xem Cài đặt cùng ngôn ngữ với hệ điều hành.

Giá trị mẫu:

 • Dự phòng = “en-us”
 • Dự phòng = “ja-jp”

2.5 Phần tử hiển thị

Xác định những gì người dùng nhìn thấy khi Office được cài đặt.

2.5.1 Ví dụ

<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />

2.5.2 Thuộc tính cấp độ

Không bắt buộc. Nếu Cấp được đặt thành Không, Office được cài đặt không có giao diện người dùng: không có thanh tiến trình, màn hình hoàn thành, thông báo lỗi hoặc giao diện người dùng khác được hiển thị.

Nếu Cấp được đặt thành Đầy đủ, Office sẽ được cài đặt với trải nghiệm cài đặt thông thường.

Mặc định là đầy đủ.

Giá trị được phép:

 • Cấp độ = “Không”
 • Cấp = “Đầy đủ”

2.5.3 Thuộc tính AcceptEULA

Không bắt buộc. Nếu AcceptEULA được đặt thành TRUE, người dùng sẽ không thấy hộp thoại Điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft. Nếu thuộc tính này được đặt thành FALSE hoặc không được bao gồm, người dùng có thể thấy hộp thoại Điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft. Chúng tôi khuyên các quản trị viên nên đặt AcceptEULA thành TRUE. Mặc định là SAI.

Giá trị được phép:

 • AcceptEULA = “THẬT”
 • AcceptEULA = “SAI”

2.6 Phần tử loại trừ

Xác định những sản phẩm Office 365 ProPlus không nên được cài đặt. Lưu ý rằng OneDrive được cài đặt tự động khi bạn cài đặt Office 365 ProPlus, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio và Skype. Nếu bạn không muốn OneDrive được cài đặt với các ứng dụng đó, hãy sử dụng phần tử ExcludeApp để xóa nó.

2.6.1 Ví dụ

<Add SourcePath=”\\Server\Share”

OfficeClientEdition=”32″

Channel=”Broad” >

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us” />

<Language ID=”ja-jp” />

<ExcludeApp ID=”Publisher” />

</Product>

</Add>

2.6.2 Thuộc tính ID

Cần thiết. Xác định ID của sản phẩm không nên cài đặt.

Giá trị được phép:

 • ID = “Truy cập”
 • ID = “Excel”
 • ID = “Rãnh”
 • ID = “Lync”
 • ID = “OneDrive”
 • ID = “Một người”
 • ID = “Outlook”
 • ID = “PowerPoint”
 • ID = “Nhà xuất bản”
 • ID = “Đội”
 • ID = “Từ”

Đối với OneDrive for Business, hãy sử dụng Groove. Đối với Skype for Business, hãy sử dụng Lync.

2.7 Phần tử đăng nhập

Xác định các tùy chọn để ghi nhật ký ODT.

2.7.1 Ví dụ

<Logging Level=”Standard”

Path=”%temp%” />

2.7.2 Thuộc tính cấp độ

Không bắt buộc. Bật hoặc tắt đăng nhập. Mặc định là Tiêu chuẩn.

Giá trị được phép:

 • Cấp = “Tắt”
 • Cấp độ = “Tiêu chuẩn”

2.7.3 Thuộc tính đường dẫn

Không bắt buộc. Xác định vị trí của các tệp nhật ký. Mặc định là% temp%.

Giá trị mẫu:

 • Đường dẫn = “% temp%”
 • Đường dẫn = “\ máy chủ \ chia sẻ \ userlogs”

2.8 Yếu tố tài sản

Xác định các hành vi và thuộc tính Office nhất định.

2.8.1 Ví dụ

<Property Name=”FORCEAPPSHUTDOWN” Value=”FALSE”/>

<Property Name=”SharedComputerLicensing” Value=”1″/>

<Property Name=”SCLCacheOverride” Value=”1″ />

<Property Name=”SCLCacheOverrideDirectory” Value=”\\server\share\%username%” />

<Property Name=”PinIconsToTaskbar” Value=”TRUE”/>

2.8.2 Tên thuộc tính

Cần thiết. Xác định thuộc tính cụ thể có giá trị bạn muốn đặt.

2.8.3 Thuộc tính giá trị

Xác định giá trị của tài sản được đặt tên.

2.8.3.1 Tài sản AUTOACTIVATE

Vì Office 365 ProPlus được đặt để kích hoạt tự động, bạn không nên đặt thuộc tính này cho các sản phẩm Office 365 ProPlus. Đối với các sản phẩm khác, bạn có thể đặt AUTOACTIVATE thành 1 để sản phẩm tự động kích hoạt.

Không bắt buộc. Mặc định là 0.

Giá trị được phép:

 • Tên thuộc tính = “AUTOACTIVATE” Giá trị = “0”
 • Tên thuộc tính = “AUTOACTIVATE” Giá trị = “1”

2.8.3.2 Thuộc tính FORCEAPPSHUTDOWN 

Khi được đặt thành TRUE, buộc mọi ứng dụng đang chặn cài đặt Office phải tắt. Mất dữ liệu có thể xảy ra.

Không bắt buộc. Mặc định là SAI.

Giá trị được phép:

 • Tên thuộc tính = “FORCEAPPSHUTDOWN” Giá trị = “FALSE”
 • Tên thuộc tính = “FORCEAPPSHUTDOWN” Giá trị = “TRUE”

2.8.3.3 Thuộc tính PACKAGEGUID

Theo mặc định, các gói App-V được tạo bởi ODT chia sẻ cùng ID gói V-App. Quản trị viên có thể sử dụng PACKAGEGUID để chỉ định ID gói khác nhau. Điều này cho phép bạn xuất bản nhiều gói App-V của Office lên Máy chủ quản lý App-V. Nhưng, điều này không cho phép bạn triển khai nhiều gói Office App-V cho một máy tính. Bạn có thể sử dụng ODT để tạo các gói App-V cho Office 365 ProPlus. Tạo các gói cho các phiên bản Office Professional Plus hoặc Office Standard được cấp phép số lượng lớn không được hỗ trợ.

ID gói phải tuân theo định dạng của ví dụ và chỉ có thể sử dụng các ký tự sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Nếu bạn sử dụng bất kỳ ký tự nào khác, gói App-V được tạo bằng ID gói mặc định.

Không bắt buộc.

Giá trị mẫu:

 • Tên tài sản = “PACKAGEGUID” Giá trị = “12345678-ABCD-1234-ABCD-1234567890AB”

2.8.4 Thuộc tính SharedComputerLicensing

Đặt SharedComputerLicensing thành 1 nếu bạn triển khai Office 365 ProPlus cho các máy tính dùng chung bằng cách sử dụng Dịch vụ máy tính từ xa.  Không bắt buộc. Giá trị mặc định là 0.

Giá trị được phép:

 • Tên thuộc tính = “SharedComputerLicensing” Giá trị = “0”
 • Tên thuộc tính = “SharedComputerLicensing” Giá trị = “1”

2.8.5 Thuộc tính SCLCacheOverride

Đặt SCLCacheOverride thành 1 nếu bạn đang sử dụng kích hoạt máy tính được chia sẻ và bạn muốn chuyển vùng mã thông báo cấp phép. Sử dụng kết hợp với SCLCacheOverrideDirectory. Không bắt buộc. Giá trị mặc định là 0.

Giá trị được phép:

 • Tên thuộc tính = “SCLCacheOverride” Giá trị = “0”
 • Tên thuộc tính = “SCLCacheOverride” Giá trị = “1”
 • Thuộc tính SCLCacheOverrideDirectory (một phần của phần tử thuộc tính)

Đặt SCLCacheOverrideDirectory để chỉ định vị trí thư mục cho mã thông báo cấp phép nếu bạn đang sử dụng kích hoạt máy tính được chia sẻ và bạn muốn chuyển vùng mã thông báo cấp phép. Sử dụng kết hợp với SCLCacheOverride. Không bắt buộc.

Giá trị mẫu:

 • Tên thuộc tính = “SCLCacheOverrideDirectory” Giá trị = “% appdata% \ Microsoft”
 • Tên thuộc tính = “SCLCacheOverrideDirectory” Value = “\\ server \ share \% username%”

2.8.6 Thuộc tính PinIconsToTaskBar

Xác định xem các biểu tượng phím tắt cho các sản phẩm Office có được thêm vào thanh tác vụ Windows trong Windows 7, 8 và 8.1 không. Nếu bạn cài đặt Office bằng tài khoản hệ thống, thường gặp khi triển khai với Trình quản lý cấu hình hệ thống trung tâm, các biểu tượng sẽ không được ghim ngay cả khi thuộc tính này được đặt thành True. Không bắt buộc. Giá trị mặc định là true.

Giá trị được phép:

 • Tên thuộc tính = “PinIconsToTaskbar” Giá trị = “FALSE”
 • Tên thuộc tính = “PinIconsToTaskbar” Giá trị = “TRUE”

2.9 Xóa phần tử

Xác định những sản phẩm và ngôn ngữ cần xóa khỏi bản cài đặt Office 365 ProPlus trước đó. Để xóa ngôn ngữ đã cài đặt, bạn phải cung cấp cả sản phẩm và ngôn ngữ, như trong ví dụ.

2.9.1 Ví dụ

<Remove All=”FALSE”>

<Product ID=”O365ProPlusRetail” >

<Language ID=”es-es” />

</Product>

</Remove>

2.9.2 Tất cả thuộc tính

Nếu được đặt thành TRUE, tất cả các sản phẩm và ngôn ngữ của Office 365 ProPlus sẽ bị xóa.

Không bắt buộc. Giá trị mặc định là FALSE.

Giá trị được phép:

 • Tất cả = “SAI”
 • Tất cả = “THẬT”

2.10 Cập nhật phần tử

Xác định cách Office được cập nhật sau khi cài đặt.

2.10.1 Ví dụ

<Updates Enabled=”TRUE”

UpdatePath=”\\Server\Share\”

Channel=”Broad” />

2.10.2 Thuộc tính được bật

Nếu được đặt thành TRUE, Office sẽ kiểm tra các bản cập nhật. Nếu được đặt thành FALSE, Office sẽ không kiểm tra các bản cập nhật, nhưng người dùng có thể kiểm tra các bản cập nhật bằng cách đi tới Tệp> Tài khoản> Tùy chọn cập nhật> Cập nhật ngay. Không bắt buộc. Giá trị mặc định là true.

Giá trị được phép:

 • Đã bật = “THẬT”
 • Đã bật = “SAI”

2.10.3 Thuộc tính UpdatePath

Xác định nơi các bản cập nhật cho Office đến từ. Nếu UpdatePath không được đặt hoặc được đặt thành trống (“”), vị trí được đặt thành Mạng phân phối nội dung văn phòng (CDN). UpdatePath có thể chỉ định đường dẫn mạng, cục bộ hoặc HTTP của nguồn cho các tệp cài đặt Office. Biến môi trường có thể được sử dụng cho các đường dẫn mạng hoặc cục bộ.

Nếu bạn sử dụng Chính sách nhóm với các tệp Mẫu quản trị (ADMX / ADML) cho Office, bạn có thể đặt UpdatePath bằng cách sử dụng cài đặt chính sách Đường dẫn cập nhật. Bạn có thể tìm thấy cài đặt chính sách này trong Cấu hình máy tính \ Chính sách \ Mẫu quản trị \ Microsoft Office 2016 (Máy) \ Cập nhật. Không bắt buộc.

Giá trị mẫu:

 • UpdatePath = “\ máy chủ \ chia sẻ”
 • UpdatePath = “C: \ Tải trước \ Office”
 • UpdatePath = “http: // InternalApps / Office /”

2.10.4 Thuộc tính TargetVersion

Xác định phiên bản nào cập nhật Office. Nếu TargetVersion không được đặt hoặc được đặt thành trống (“”), Office sẽ cập nhật lên phiên bản mới nhất từ đường dẫn cập nhật đã chỉ định. Nếu TargetVersion được đặt thành một số bản dựng cụ thể, Office sẽ cố cập nhật lên phiên bản đó.

Nếu bạn sử dụng Chính sách nhóm với các tệp Mẫu quản trị (ADMX / ADML) cho Office, bạn có thể đặt TargetVersion bằng cách sử dụng cài đặt chính sách Phiên bản đích. Bạn có thể tìm thấy cài đặt chính sách này trong Cấu hình máy tính \ Chính sách \ Mẫu quản trị \ Microsoft Office 2016 (Máy) \ Cập nhật. Không bắt buộc.

Giá trị mẫu:

 • TargetVersion = “15.1.2.3”
 • TargetVersion = “”

2.10.5 Thuộc tính thời hạn

Xác định thời hạn mà theo đó các cập nhật phải được áp dụng. Thời hạn được chỉ định trong Giờ phối hợp quốc tế (UTC). Bạn có thể sử dụng Hạn chót với Phiên bản mục tiêu để đảm bảo rằng Office được cập nhật lên một phiên bản cụ thể trước một ngày cụ thể. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt thời hạn ít nhất một tuần trong tương lai để cho phép người dùng có thời gian cài đặt các bản cập nhật.

Trước thời hạn, người dùng nhận được nhiều lời nhắc để cài đặt các bản cập nhật. Nếu Office không được cập nhật trước hạn chót, người dùng sẽ thấy thông báo rằng các cập nhật sẽ được áp dụng sau 15 phút. Điều này mang đến cho người dùng cơ hội lưu các tài liệu Office mà họ đang làm việc và đóng mọi chương trình Office đang mở. Nếu người dùng không đóng các chương trình Office, các chương trình sẽ tự động đóng khi hết 15 phút, điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Sau khi các chương trình Office được đóng, các bản cập nhật sẽ được áp dụng tự động. Thời hạn chỉ áp dụng cho một bộ cập nhật. Nếu bạn muốn sử dụng thời hạn để đảm bảo rằng Office luôn cập nhật, bạn phải thay đổi thời hạn mỗi khi có bản cập nhật mới cho Office.

Để sử dụng thuộc tính này, Office phải chạy ít nhất Gói dịch vụ 1 (phiên bản 15.0.4569.1507). Nếu bạn sử dụng Chính sách nhóm với các tệp Mẫu quản trị (ADMX / ADML) cho Office, bạn có thể đặt Hạn chót bằng cách sử dụng cài đặt chính sách Hạn chót cập nhật. Bạn có thể tìm thấy cài đặt chính sách này trong Cấu hình máy tính \ Chính sách \ Mẫu quản trị \ Microsoft Office 2016 (Máy) \ Cập nhật. Không bắt buộc.

Giá trị mẫu:

 • Hạn chót = “16/05/2014 18:30”

2.10.6 Thuộc tính kênh

Xác định kênh nào sẽ sử dụng để cập nhật Office sau khi được cài đặt. Lưu ý rằng có hai thuộc tính kênh: kênh cho phần tử Thêm được sử dụng để chỉ định kênh cập nhật trong khi cài đặt Office và kênh cho phần tử Cập nhật được sử dụng để thay đổi kênh cho bản cài đặt Office hiện có.

Nếu bạn sử dụng Chính sách nhóm với các tệp Mẫu quản trị (ADMX / ADML) cho Office, bạn có thể đặt Kênh bằng cách sử dụng cài đặt chính sách Kênh cập nhật. Bạn có thể tìm thấy cài đặt chính sách này trong Cấu hình máy tính \ Chính sách \ Mẫu quản trị \ Microsoft Office 2016 (Máy) \ Cập nhật. Nếu được bật, cài đặt Chính sách nhóm này được ưu tiên hơn giá trị Kênh được đặt bằng cách sử dụng Công cụ triển khai Office.

Không bắt buộc. Mặc định là Broad cho Office 365 ProPlus và Hàng tháng cho Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365) và Project Online Desktop Client.

Giá trị được phép:

 • Kênh = “Hàng tháng”
 • Kênh = “Rộng”
 • Kênh = “Nhắm mục tiêu”

Sử dụng “Rộng” cho Kênh bán hàng năm và “Nhắm mục tiêu” cho Kênh bán hàng năm (Nhắm mục tiêu).

2.11 Phần tử RemoveMSI

Không bắt buộc.

Chỉ định xem mọi phiên bản 2010, 2013 hoặc 2016 của Office, Visio và Project được cài đặt bằng Windows Installer (MSI) đều được gỡ cài đặt khỏi máy tính trước khi cài đặt sản phẩm được chỉ định, như Office 365 ProPlus.

Thuộc tính Ignore Productt (một phần của phần tử RemoveMSI)

Nếu ID được chỉ định, sản phẩm Windows Installer (MSI) sẽ không được gỡ cài đặt khỏi máy tính.

Không bắt buộc.

Giá trị mẫu:

 • Bỏ qua ID sản phẩm = “VisPro”
 • Bỏ qua ID sản phẩm = “PrjPro”

2.12 Phần tử cài đặt ứng dụng

Xác định cài đặt ứng dụng cho Office 365 ProPlus, bao gồm thông báo VBA Macro, vị trí tệp mặc định và định dạng tệp mặc định. Để tạo tệp cấu hình với cài đặt ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Công cụ tùy chỉnh Office cho Click-to-Run, một ứng dụng web có giao diện người dùng đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ để tìm hiểu thêm về các cài đặt ứng dụng có sẵn.

<AppSettings>

<User Key=”software\microsoft\office\16.0\excel\security”

Name=”vbawarnings”

Value=”3″

Type=”REG_DWORD”

App=”excel16″

Id=”L_VBAWarningsPolicy” />

</AppSettings>

3. Tổng quan về kích hoạt máy tính được chia sẻ cho Office 365 ProPlus

Kích hoạt máy tính được chia sẻ cho phép bạn triển khai Office 365 ProPlus lên một máy tính trong tổ chức của bạn được nhiều người dùng truy cập. Dưới đây là một số ví dụ về các tình huống được hỗ trợ để sử dụng kích hoạt máy tính được chia sẻ:

 • Ba công nhân tại một nhà máy dùng chung một máy tính, mỗi công nhân sử dụng Office trên máy tính đó trong ca làm việc kéo dài tám tiếng của họ.
 • Mười lăm y tá tại một bệnh viện sử dụng Office trên mười máy tính khác nhau trong suốt cả ngày.
 • Năm nhân viên kết nối từ xa với cùng một máy tính để chạy Office.
 • Nhiều nhân viên sử dụng Office trên máy tính đặt trong phòng hội nghị hoặc một số không gian công cộng khác trong công ty.

Kịch bản kích hoạt máy tính được chia sẻ phổ biến nhất là triển khai Office 365 ProPlus lên các máy tính được chia sẻ bằng cách sử dụng dịch vụ máy tính từ xa (RDS). Bằng cách sử dụng RDS, nhiều người dùng có thể kết nối với cùng một máy tính từ xa cùng một lúc. Mỗi người dùng có thể chạy các chương trình Office 365 ProPlus, chẳng hạn như Word hoặc Excel, trên máy tính từ xa.

Kích hoạt máy tính dùng chung được sử dụng cho các tình huống trong đó nhiều người dùng chia sẻ cùng một máy tính và người dùng đang đăng nhập bằng tài khoản của chính họ. Nếu bạn có người dùng được chỉ định máy tính cá nhân và không có người dùng nào khác làm việc trên các máy tính đó, bạn sử dụng kích hoạt khóa sản phẩm cho Office 365 ProPlus.

Thông thường, người dùng chỉ có thể cài đặt và kích hoạt Office 365 ProPlus trên một số thiết bị giới hạn, chẳng hạn như 5 PC. Sử dụng Office 365 ProPlus với kích hoạt máy tính dùng chung được kích hoạt không tính vào giới hạn đó.

3.1 Cách bật kích hoạt máy tính được chia sẻ cho Office 365 ProPlus

Nếu bạn có gói Office 365 bao gồm Office 365 ProPlus, bạn có thể sử dụng kích hoạt máy tính được chia sẻ. Đảm bảo bạn chỉ định cho mỗi người dùng giấy phép cho Office 365 ProPlus và người dùng đăng nhập vào máy tính được chia sẻ bằng tài khoản người dùng của riêng họ.

Để bật kích hoạt máy tính được chia sẻ khi bạn triển khai Office 365 ProPlus, bạn cần phiên bản hiện tại của Công cụ triển khai Office, có sẵn miễn phí từ trung tâm tải xuống của Microsoft.

Công cụ triển khai Office, kết hợp với một tệp văn bản đơn giản, được sử dụng để cài đặt Office 365 ProPlus trên máy tính dùng chung và để kích hoạt kích hoạt máy tính dùng chung cho máy tính đó. Thêm các dòng sau khi bạn tạo tệp văn bản.

<Display Level=”None” AcceptEULA=”True” />

<Property Name=”SharedComputerLicensing” Value=”1″ />

Sau khi Office 365 ProPlus được cài đặt, bạn có thể xác minh rằng kích hoạt máy tính dùng chung được bật trên máy tính đó.

3.2 Cách kích hoạt chia sẻ máy tính hoạt động cho Office 365 ProPlus

Đây là những gì xảy ra sau khi Office 365 ProPlus được cài đặt trên máy tính có bật kích hoạt máy tính được chia sẻ.

 1. Một người dùng đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản của mình.
 2. Người dùng bắt đầu chương trình Office 365 ProPlus, chẳng hạn như Word.
 3. Office 365 ProPlus liên hệ với Dịch vụ cấp phép Office trên Internet để nhận mã thông báo cấp phép cho người dùng.

Để xác định xem người dùng có được cấp phép sử dụng Office 365 ProPlus hay không, dịch vụ cấp phép Office phải biết tài khoản người dùng cho Office 365. Trong một số trường hợp, Office 365 ProPlus sẽ nhắc người dùng cung cấp thông tin. Ví dụ: người dùng có thể thấy hộp thoại Kích hoạt Office.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Nếu môi trường của bạn được định cấu hình để đồng bộ hóa Office 365 và tài khoản người dùng mạng, thì người dùng có thể sẽ không thấy bất kỳ lời nhắc nào. Office 365 ProPlus sẽ tự động có thể nhận thông tin cần thiết về tài khoản của người dùng trong Office 365.

 1. Nếu người dùng được cấp phép cho Office 365 ProPlus, mã thông báo cấp phép sẽ được lưu trữ trên máy tính trong thư mục hồ sơ của người dùng và Office 365 ProPlus được kích hoạt. Người dùng hiện có thể sử dụng Office 365 ProPlus.

Các bước này được lặp lại cho mỗi người dùng đăng nhập vào máy tính dùng chung. Mỗi người dùng được một mã thông báo cấp phép duy nhất. Chỉ vì một người dùng kích hoạt Office 365 ProPlus trên máy tính không có nghĩa là Office 365 ProPlus được kích hoạt cho tất cả người dùng khác đăng nhập vào máy tính.

 • Nếu người dùng đi đến một máy tính khác cũng được kích hoạt để kích hoạt máy tính dùng chung, các bước tương tự sẽ xảy ra. Có một mã thông báo cấp phép khác nhau cho mỗi máy tính mà người dùng đăng nhập.
 • Nếu người dùng đăng nhập lại vào máy tính dùng chung, Office 365 ProPlus sử dụng cùng một mã thông báo cấp phép, nếu nó vẫn còn hiệu lực.

3.3 Chi tiết bổ sung về kích hoạt máy tính được chia sẻ cho Office 365 ProPlus

Gia hạn mã thông báo cấp phép: Mã thông báo cấp phép được lưu trữ trên máy tính dùng chung chỉ có hiệu lực trong 30 ngày. Khi ngày hết hạn của mã thông báo cấp phép gần đến, Office 365 ProPlus sẽ tự động cố gắng gia hạn mã thông báo cấp phép khi người dùng đăng nhập vào máy tính và sử dụng Office 365 ProPlus.

Nếu người dùng không đăng nhập vào máy tính dùng chung trong 30 ngày, mã thông báo cấp phép có thể hết hạn. Lần sau khi người dùng cố gắng sử dụng Office 365 ProPlus, Office 365 ProPlus liên hệ với dịch vụ cấp phép Office trên Internet để nhận mã thông báo cấp phép mới.

Kết nối Internet:  Vì máy tính dùng chung phải liên hệ với dịch vụ cấp phép Office trên Internet để lấy hoặc gia hạn mã thông báo cấp phép, nên việc kết nối đáng tin cậy giữa máy tính dùng chung và Internet là cần thiết.

Chế độ chức năng giảm: Nếu người dùng không được cấp phép cho Office 365 ProPlus hoặc nếu người dùng đóng hộp thoại kích hoạt Office, sẽ không nhận được mã thông báo cấp phép nào và Office 365 ProPlus không được kích hoạt. Office 365 ProPlus hiện đang ở chế độ chức năng giảm. Điều này có nghĩa là người dùng có thể xem và in tài liệu Office 365 ProPlus, nhưng không thể tạo hoặc chỉnh sửa tài liệu. Người dùng cũng thấy một thông báo trong Office 365 ProPlus rằng hầu hết các tính năng đều bị tắt.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Giới hạn kích hoạt: Thông thường, người dùng chỉ có thể cài đặt và kích hoạt Office 365 ProPlus trên một số thiết bị giới hạn, chẳng hạn như 5 PC. Sử dụng Office 365 ProPlus với kích hoạt máy tính dùng chung được kích hoạt không tính vào giới hạn đó.

Microsoft cho phép một người dùng kích hoạt Office 365 ProPlus trên số lượng máy tính dùng chung hợp lý trong một khoảng thời gian nhất định. Người dùng nhận được thông báo lỗi trong trường hợp không thể vượt quá giới hạn.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Khuyến nghị đăng nhập một lần: Việc sử dụng đăng nhập một lần (SSO) được khuyến nghị để giảm tần suất người dùng được nhắc đăng nhập để kích hoạt. Với cấu hình đăng nhập một lần, Office được kích hoạt bằng thông tin đăng nhập của người dùng mà người dùng cung cấp để đăng nhập vào Windows, miễn là người dùng đã được chỉ định giấy phép cho Office 365 ProPlus.

Nếu bạn không sử dụng đăng nhập một lần, bạn nên xem xét sử dụng hồ sơ chuyển vùng và bao gồm thư mục% localappdata% \ Microsoft \ Office \ 16.0 \ Licensing như một phần của hồ sơ chuyển vùng.

Chuyển vùng mã thông báo cấp phép: Bắt đầu với phiên bản 1704 của Office 365 ProPlus, bạn có thể định cấu hình mã thông báo cấp phép để chuyển vùng với hồ sơ của người dùng hoặc được đặt trên thư mục dùng chung trên mạng. Trước đây, mã thông báo cấp phép luôn được lưu vào một thư mục cụ thể trên máy tính cục bộ và được liên kết với máy tính cụ thể đó. Trong những trường hợp đó, nếu người dùng đăng nhập vào một máy tính khác, người dùng sẽ được nhắc kích hoạt Office trên máy tính đó để nhận mã thông báo cấp phép mới. Khả năng chuyển vùng mã thông báo cấp phép đặc biệt hữu ích cho các tình huống VDI không liên tục.

Để định cấu hình chuyển vùng mã thông báo cấp phép, bạn có thể sử dụng công cụ triển khai Office hoặc chính sách nhóm hoặc bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa sổ đăng ký để chỉnh sửa sổ đăng ký. Dù bạn chọn phương pháp nào, bạn cần cung cấp một vị trí thư mục duy nhất cho người dùng. Vị trí thư mục có thể là một phần của hồ sơ chuyển vùng của người dùng hoặc thư mục dùng chung trên mạng. Office cần có khả năng ghi vào vị trí thư mục đó. Nếu bạn đang sử dụng thư mục dùng chung trên mạng, hãy lưu ý rằng các sự cố về độ trễ của mạng có thể ảnh hưởng xấu đến thời gian cần thiết để mở Office.

 • Nếu bạn đang sử dụng chính sách nhóm, hãy tải xuống các tệp Mẫu quản trị mới nhất (ADMX / ADML) cho Office và bật “Chỉ định vị trí để lưu mã thông báo cấp phép được sử dụng bởi cài đặt chính sách kích hoạt máy tính dùng chung”. Cài đặt chính sách này được tìm thấy trong Cấu hình máy tính \ Chính sách \ Mẫu quản trị \ Microsoft Office 2016 (Máy) \ Cài đặt cấp phép.
 • Nếu bạn đang sử dụng công cụ triển khai Office, hãy bao gồm SCLCacheOverride và SCLCacheOverrideDirectory trong phần tử thuộc tính của tệp cấu hình của bạn.
 • Để chỉnh sửa sổ đăng ký, hãy truy cập HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Office \ ClickToRun \ Cấu hình, thêm giá trị chuỗi của SCLCacheOverride và đặt giá trị thành 1. Ngoài ra, hãy thêm giá trị chuỗi của SCLCacheOverrideDirectory và đặt giá trị chuỗi cho đường dẫn của SCLCacheOverrideDirectory và đặt giá trị chuỗi thư mục để lưu mã thông báo cấp phép.

4. Thông báo cập nhật người dùng cuối cho Office 365 ProPlus

Bạn có thể không muốn người dùng trong tổ chức của mình chú ý khi bảo mật và các bản cập nhật khác được áp dụng cho Office 365 ProPlus trên máy tính của họ. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ không nhận thấy vì các bản cập nhật được cài đặt tự động trong nền. Nhưng, bạn nên lưu ý rằng đôi khi người dùng thấy thông báo rằng các bản cập nhật có sẵn hoặc cần được áp dụng.

Cập nhật chỉ có thể được áp dụng khi các chương trình Office không chạy. Do đó, thông báo thường xuất hiện do người dùng đang làm việc trong một chương trình Office, chẳng hạn như Microsoft Outlook và đã không đóng nó trong vài ngày.

4.1 Thông báo mà người dùng của bạn sẽ thấy khi cập nhật không thể được áp dụng trong vài ngày cho Office 365 ProPlus

Sau khi các bản cập nhật được tải xuống máy tính đang chạy Office 365 ProPlus, Office sẽ cố gắng áp dụng các bản cập nhật. Nếu sau bốn ngày, các bản cập nhật vẫn không được áp dụng, một thông báo sẽ xuất hiện trong vùng thông báo trong Windows, cho người dùng biết rằng các bản cập nhật có sẵn.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Tin nhắn sẽ biến mất sau vài giây, nhưng biểu tượng Office vẫn hiển thị trong vùng thông báo. Nếu người dùng nhấp vào tin nhắn, Office sẽ cố gắng áp dụng các bản cập nhật. Nếu bất kỳ chương trình Office nào hiện đang được sử dụng, chúng phải được đóng lại.

Nếu sau sáu ngày, các bản cập nhật vẫn không được áp dụng, một thông báo sẽ xuất hiện trong mọi tài liệu Office mới mở, nhắc nhở người dùng rằng các bản cập nhật có sẵn.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Người dùng có thể chọn Cập nhật ngay để áp dụng các bản cập nhật. Người dùng sau đó được nhắc đóng tất cả các chương trình Office đang mở. Sau khi cập nhật được áp dụng, tin nhắn sẽ biến mất.

Người dùng cũng sẽ thấy thông báo nếu họ đi đến Tệp> Tài khoản trong chương trình Office. Phần Cập nhật Office chuyển sang màu vàng nếu các bản cập nhật đã sẵn sàng để được áp dụng.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

4.2 Thông báo mà người dùng của bạn sẽ thấy khi bạn đặt thời hạn cập nhật cho Office 365 ProPlus

Để đảm bảo rằng người dùng của bạn áp dụng các bản cập nhật cho Office 365 ProPlus, bạn có thể định cấu hình thời hạn. Hạn chót chỉ định ngày và giờ khi các bản cập nhật phải được áp dụng. Nếu các bản cập nhật không được áp dụng trước hạn chót, Office sẽ tự động đóng mọi chương trình Office đang mở và áp dụng các bản cập nhật.

Người dùng được cung cấp thông báo dẫn đến thời hạn. Ví dụ: trong vòng bảy mươi hai giờ trước hạn chót, người dùng sẽ thấy một thông báo, trong bất kỳ tài liệu Office mới mở nào, các cập nhật đó đều bị chặn.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Lời nhắc tiếp theo người dùng nhìn thấy là mười hai giờ trước hạn chót. Họ sẽ thấy một thông báo trong vùng thông báo trong Windows, nhắc nhở họ rằng các bản cập nhật đã sẵn sàng để được áp dụng.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Thông báo này xuất hiện cứ sau hai giờ. Nó cũng sẽ được hiển thị 60 phút, 30 phút, 15 phút và 5 phút trước thời hạn.

Nếu thời hạn đến và các bản cập nhật vẫn không được áp dụng, người dùng sẽ thấy một hộp thoại cảnh báo họ rằng họ có 15 phút trước khi các bản cập nhật được áp dụng.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Điều này cung cấp cho người dùng mười lăm phút để lưu và đóng bất kỳ công việc nào. Khi đếm ngược đến 00:00, mọi chương trình Office đang mở sẽ được đóng lại và các bản cập nhật được áp dụng.

5. Triển khai Office 365 ProPlus như một phần của hình ảnh hệ điều hành

Bạn có thể bao gồm Office 365 ProPlus như một phần của hình ảnh hệ điều hành mà bạn triển khai cho người dùng trong tổ chức của mình. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn không kích hoạt Office 365 ProPlus khi bạn tạo hình ảnh. Đó là bởi vì bạn cần người dùng của mình kích hoạt cài đặt Office 365 ProPlus bằng cách đăng nhập bằng tài khoản của họ.

Dưới đây là các bước cơ bản về cách bao gồm Office 365 ProPlus khi bạn tạo và triển khai hình ảnh hệ điều hành.

Bước 1: Cài đặt và cấu hình hệ điều hành cho hình ảnh

Để bắt đầu, cài đặt và cấu hình hệ điều hành trên máy tính thử nghiệm. Có một số công cụ miễn phí của Microsoft để giúp bạn thực hiện việc này, chẳng hạn như Bộ đánh giá và triển khai Windows (Windows ADK) và Bộ công cụ triển khai Microsoft (MDT).

Bước 2: Cài đặt Office 365 ProPlus cho hình ảnh bằng cách sử dụng Công cụ triển khai Office

Để cài đặt Office 365 ProPlus trên máy tính thử nghiệm, trước tiên hãy tải xuống công cụ triển khai Office từ trung tâm tải xuống của Microsoft.

Sau đó, sử dụng công cụ triển khai Office để tải phần mềm Office 365 ProPlus về mạng cục bộ của bạn. Bạn cũng sử dụng công cụ triển khai Office để cài đặt Office 365 ProPlus trên máy tính thử nghiệm.

Hãy nhớ rằng, bạn không muốn kích hoạt Office 365 ProPlus khi bạn cài đặt.

Để ngăn Office 365 ProPlus cố gắng tự động kích hoạt trong khi cài đặt, hãy thực hiện cài đặt im lặng. Để thực hiện việc này, trong tệp cấu hình tệp mà công cụ triển khai Office sử dụng, bao gồm dòng sau:

<Mức hiển thị = “Không” AcceptEULA = “Đúng” />

Khi bạn đặt cấp độ thành Không, bạn không thấy bất kỳ thành phần giao diện người dùng nào trong quá trình cài đặt. Bạn sẽ không thấy bất cứ điều gì cho thấy tiến trình cài đặt và bạn sẽ không thấy bất kỳ thông báo lỗi nào.

Sau khi cài đặt hoàn tất, không mở bất kỳ chương trình Office nào. Nếu bạn mở một chương trình Office, bạn sẽ được nhắc đăng nhập và kích hoạt. Ngay cả khi bạn không đăng nhập và bạn đóng hộp thoại kích hoạt Office, khóa sản phẩm tạm thời được cài đặt. Bạn không muốn bất kỳ loại khóa sản phẩm Office 365 ProPlus nào được cài đặt trong hình ảnh hệ điều hành của bạn.

Nếu bạn vô tình mở một chương trình Office, bạn sẽ phải gỡ cài đặt Office 365 ProPlus, khởi động lại máy tính và sau đó cài đặt lại Office 365 ProPlus.

Bước 3: Cài đặt và cấu hình các chương trình khác cho hình ảnh hệ điều hành

Tiếp theo, cài đặt các chương trình khác mà bạn muốn đưa vào như một phần của hình ảnh hệ điều hành. Điều này bao gồm các bổ trợ Office mà bạn muốn cung cấp cho người dùng của mình.

Hãy nhớ không mở bất kỳ chương trình Office nào. Sau khi bạn đã tạo hình ảnh, bạn có thể kiểm tra trên một máy tính khác mà Office và bổ trợ hoạt động chính xác.

Bước 4: Kiểm tra xem khóa sản phẩm Office 365 ProPlus chưa được cài đặt trong hình ảnh

Trước khi lưu hình ảnh, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng không có khóa sản phẩm nào cho Office 365 ProPlus được cài đặt. Để làm điều này, sử dụng tập lệnh ospp.vbs. Tập lệnh này được cài đặt trên máy tính khi Office 365 ProPlus được cài đặt.

Ví dụ: tại dấu nhắc lệnh, hãy chạy lệnh sau:

cscript.exe “% chương trình %% \ Microsoft Office \ Office15 \ ospp.vbs” / dstatus

Bạn sẽ thấy <Không phát hiện thấy khóa sản phẩm đã cài đặt>, như thể hiện trong ảnh chụp màn hình sau.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Vị trí của tập lệnh ospp.vbs tùy thuộc vào việc bạn cài đặt phiên bản Office 365 ProPlus 32 bit hay 64 bit và bạn cài đặt trên phiên bản hệ điều hành 32 bit hay 64 bit. Bảng sau liệt kê các vị trí có thể có của tập lệnh ospp.vbs.

Version of Office 365 ProPlus Version of operating system Location of ospp.vbs file
32-bit 32-bit %programfiles%\Microsoft Office\Office15\
32-bit 64-bit %programfiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\
64-bit 64-bit %programfiles%\Microsoft Office\Office15\

Bước 5: Lưu hình ảnh hệ điều hành

Bạn có thể sử dụng Windows ADK hoặc MDT 2012 để lưu tệp hình ảnh hệ điều hành mà bạn sẽ triển khai cho người dùng của mình. Bạn cũng có thể sử dụng trình quản lý cấu hình hệ thống trung tâm.

Bước 6: Kiểm tra xem hình ảnh hệ điều hành có hoạt động không

Triển khai hình ảnh hệ điều hành cho một máy tính thử nghiệm khác. Sau đó, mở các chương trình Office để đảm bảo chúng được thiết lập như bạn muốn. Nếu bạn có tài khoản người dùng thử nghiệm cho đăng ký Office 365 của mình, bạn có thể kiểm tra xem kích hoạt có hoạt động không.

Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra của mình, đừng lưu hình ảnh của máy tính thử nghiệm.

Bước 7: Triển khai hình ảnh hệ điều hành cho người dùng của bạn

Sau khi bạn kiểm tra hình ảnh hệ điều hành của mình, bạn có thể triển khai nó cho người dùng của mình. Có nhiều cách bạn có thể triển khai hình ảnh đến các máy tính trong tổ chức của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Windows ADK, MDT 2012, Trình quản lý cấu hình, tập lệnh hoặc các công cụ triển khai phần mềm doanh nghiệp khác.

Người dùng được nhắc kích hoạt Office 365 ProPlus khi họ mở chương trình Office đầu tiên của họ, như được thấy trong ảnh chụp màn hình sau đây.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Miễn là máy tính được kết nối với Internet, người dùng chỉ cần đăng nhập khi được nhắc, sau đó kích hoạt sẽ tự động xảy ra.

6. Tổng quan về cấp phép và kích hoạt trong Office 365 ProPlus

Tóm tắt: Giải thích cách gán giấy phép Office 365 ProPlus cho người dùng và cách cài đặt riêng lẻ được kích hoạt.

Để triển khai Office 365 ProPlus cho người dùng trong tổ chức của bạn, bạn bắt đầu bằng cách gán giấy phép cho người dùng của mình. Sau đó, mỗi người dùng có thể cài đặt Office 365 ProPlus trên tối đa năm máy tính. Mỗi cài đặt được kích hoạt và được kích hoạt tự động bởi các dịch vụ dựa trên đám mây được liên kết với Office 365. Điều này có nghĩa là bạn không phải theo dõi các khóa sản phẩm. Điều đó cũng có nghĩa là bạn không phải tìm ra cách sử dụng các phương thức kích hoạt khác, chẳng hạn như Dịch vụ quản lý khóa (KMS) hoặc Khóa kích hoạt nhiều lần (MAK). Tất cả những gì bạn phải làm là đảm bảo bạn mua đủ giấy phép, duy trì đăng ký Office 365 hiện tại và đảm bảo người dùng của bạn có thể kết nối với Dịch vụ cấp phép Office qua Internet ít nhất 30 ngày một lần.

6.1 Cấp phép Office 365 ProPlus

Số lượng giấy phép khả dụng có sẵn cho Office 365 ProPlus tùy thuộc vào cấp độ đăng ký Office 365 của tổ chức của bạn. Để gán giấy phép cho người dùng, bạn chọn hộp kiểm trên trang giấy phép cho tài khoản người dùng.

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Sau khi hoàn thành, người dùng có thể cài đặt Office trực tiếp từ cổng Office 365 hoặc bạn có thể triển khai Office cho người dùng từ mạng cục bộ của mình. Nếu người dùng chưa được cấp giấy phép, người dùng không thể cài đặt Office từ cổng thông tin Office 365.

Bạn có thể xóa giấy phép của người dùng (ví dụ: nếu người dùng rời khỏi tổ chức của bạn). Sau khi bạn thực hiện việc này, mọi cài đặt của Office 365 ProPlus mà người dùng đã chuyển sang chế độ chức năng bị giảm. Dịch vụ cấp phép Office, một phần của Office 365, theo dõi những người dùng nào được cấp phép và số lượng máy tính họ đã cài đặt Office trên đó.

6.2 Kích hoạt Office 365 ProPlus

Là một phần của quy trình cài đặt, Office 365 ProPlus liên lạc với Dịch vụ cấp phép Office và Dịch vụ xác thực và kích hoạt để lấy và kích hoạt khóa sản phẩm. Mỗi ngày hoặc mỗi lần người dùng đăng nhập vào máy tính của họ, máy tính sẽ kết nối với dịch vụ xác thực và kích hoạt để xác minh trạng thái giấy phép và mở rộng khóa sản phẩm. Miễn là máy tính có thể kết nối Internet ít nhất 30 ngày một lần, Office vẫn hoạt động đầy đủ. Nếu máy tính ngoại tuyến trong hơn 30 ngày, Office sẽ chuyển sang chế độ chức năng bị giảm cho đến lần kết nối tiếp theo có thể được thực hiện. Để có được Office đầy đủ chức năng trở lại, thông thường người dùng chỉ cần kết nối với Internet và để dịch vụ xác thực và kích hoạt kích hoạt lại cài đặt.

Mỗi giấy phép Office 365 ProPlus cho phép người dùng cài đặt Office trên tối đa năm máy tính. Người dùng quản lý cài đặt trong cổng Office 365:

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Nếu người dùng quyết định cài đặt Office 365 ProPlus trên máy tính thứ sáu, cô ấy sẽ cần phải hủy kích hoạt một trong năm đầu tiên. Office 365 ProPlus chuyển sang chế độ chức năng giảm trên máy tính đã tắt.

6.3 Chế độ chức năng giảm là gì?

Ở chế độ chức năng giảm, Office 365 ProPlus vẫn được cài đặt trên máy tính, nhưng người dùng chỉ có thể xem và in tài liệu của họ. Tất cả các tính năng để chỉnh sửa hoặc tạo tài liệu mới đều bị tắt và người dùng sẽ thấy một thông báo như sau:

Tham khảo về việc triển khai Office 365 ProPlus

Sau đó, người dùng có thể chọn một trong các tùy chọn khả dụng để kích hoạt lại Office 365 ProPlus trên máy tính đó.

Nếu người dùng chưa được chỉ định giấy phép và họ cố gắng sử dụng Office 365 ProPlus trên máy tính đã cài đặt, Office sẽ ở chế độ chức năng bị giảm. Ngoài ra, người dùng sẽ được nhắc đăng nhập và kích hoạt mỗi khi họ mở ứng dụng Office, chẳng hạn như Word hoặc Excel.

Bài viết thuộc về: Office365vietnam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.